Publikacja

Wystąpienia zgłoszone na Konferencję będzie można opublikować w jednym z wybranych polskich czasopism:

  • Quaestiones Geographicae (https://sciendo.com/journal/QUAGEO) jest wydawane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i publikuje artykuły w języku angielskim z zakresu GIS, geoinformacji, geografii fizycznej oraz geografii społeczno-ekonomicznej (100 punktów MEN).

  • Landform Analysis (http://sgp.org.pl/la) jest wydawane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich i publikuje artykuły w języku polskim lub angielskim z zakresu geomorfologii, w tym artykuły o geomorfologicznej tematyce metodycznej, analizy ilościowej, modelowania, GIS, LiDAR i zdalnej rejestracji (70 punktów MEN).

  • Polish Cartographical Review (https://sciendo.com/journal/PCR) jest wydawane Polskie Towarzystwo Geograficzne i publikuje artykuły w języku angielskim w szerokim zakresie związanym z kartografią. W obszarze zainteresowań czasopisma znajdują się zagadnienia teorii kartografii, procesów edycji i percepcji map, wykorzystania kartografii w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym wykorzystania narzędzi teledetekcyjnych i GIS, a także kulturowa rola mapy i historia kartografii (70 punktów MEN)

  • Roczniki Geomatyki (http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg) są wydawane przez Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP). Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, publikuje artykuły w języku angielskim lub polskim, poświęcone geomatyce, technologii geoprzestrzennej i nauce o geoinformacji przedstawiając postępy w zakresie pozyskiwania, przechowywania, dostarczania, gospodarowania i użytkowania informacji geoprzestrzennej (20 punktów MEN).

Artykuł należy przesłać bezpośrednio do wybranego czasopisma. Artykuły zostaną poddane standardowemu procesowi recenzji oraz opublikowane w wybranym czasopiśmie.